6. javni poziv LAS med Snežnikom in Nanosom

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom objavlja

JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letih 2021-2023, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

Namen javnega poziva:
Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 (v nadaljevanju SLR).
Javni poziv se izvaja v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, kot ga določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15 in spremembe).
Sredstva za javni poziv je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).
Podpora iz naslova ESRR je namenjena operacijam, ki so osredotočena na peto prednostno naložbo v okviru devete prednostne osi (9.7) OP EKP 2014–2020, ki se glasi »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« (specifični cilj: Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS).

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:
Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 217.000,00 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov znaša 80 % (od tega znaša podpora Evropske unije 80%, nacionalni javni prispevek iz državnega proračuna pa znaša 20%).  Sredstva bodo zagotovljena iz sledečih proračunskih postavk:
- 160361 PN9.5-CLLD izvajanje-Z-EU
- 160362 PN9.5-CLLD izvajanje-Z-Slovenska udeležba

Objava in rok za vložitev vlog za prijavo na javni poziv:
Javni poziv je objavljen 20.1.2022 na spletni strani LAS, informacija bo posredovana tudi po obsežni adremi elektronskih naslovov ter objavljena v lokalnih časopisih.
Vloge za prijavo na javni poziv s predlogi operacij je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno dostaviti na istem naslovu do 31.3.2022 do 15:00 ure.

Obdobje upravičenosti stroškov:
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz ESRR so stroški, ki so nastali po oddaji vloge v odobritev na MGRT (najkasneje od 30.6.2022 do 30.8.2023).
Stroški storitev zunanjih izvajalcev so pod pogoji iz javnega poziva upravičeni tudi, če so nastali od 1. 1. 2014 dalje.

Informacije o javnem pozivu:
Po elektronski pošti na naslov: info@las-snezniknanos.si.
Po telefonu: 05/907 6771,  05/907 6770  ali 031/339 789, vsak delovnik med 9. in 15. uro.
Zadnja vprašanja so možna do pet delovnih dni pred rokom za oddajo prijave na javni poziv, to je 27.3.2022.

V prijavnem obrazcu za oddajo vloge (v excel obliki) pri točkah 8 in 9, kjer je dolžina vnosa omejena na število znakov lahko vsebino, ki jo želite vključiti v vlogo, priložite kot dodatno prilogo k razpisu in bo ravno tako upoštevana. 
 

Na voljo so naslednji dokumenti: