Z roko v roki do kakovostne prehrane

Nosilec: LAS Notranjska
Partnerji: LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS Dolenjska in Bela krajina
Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 35.652,74 €
Znesek sofinanaciranja: 27.744,73 €

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 - 30.10.2020

Tematska področja

- razvoj osnovnih storitev,

- ustvarjanje novih delovnih mest,

- varstvo okolja in ohranjanje narave

Namen operacije je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.
S predlagano operacijo želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki). 

Prenesite si dokument: