Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

Nosilec: LAS Dolina Soče
Partnerji: LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Gorenjska košarica, LAS Krasa in Brkinov, LAS Posavje, LAS Obsotelje in Kozjansko
Občine izvajanja: Pivka, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 19.303,98 €
Znesek sofinanaciranja: 15.120,29 €

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 - 30.9.2020

Tematska področja: razvoj osnovnih storitev, ustvarjanje novih delovnih mest in varstvo okolja in ohranjanje narave

Projekt sodelovanja, Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, bo z izvajanjem skupnih aktivnostih na treh biosfernih območij Slovenije prispeval k povečanju prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristil potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju. Ozaveščanje, komunikacija, promocija, izobraževanje ter izmenjava dobrih praks in znanj, organizacija in izvedba dogodkov posvečenih dnevu BO Slovenije, snemanje in predvajanje skupne oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije, skupna izobraževalna zgibanka s predstavitvijo BO Slovenije ter izvedba skupnih izobraževalnih delavnic na temo vzpostavitve najbolj efektivnih komunikacijskih orodij z upravljalci BO, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije.
V okviru specifičnih aktivnosti bodo izvedena izobraževanja in delavnice s poudarkom na izkoriščanju lokalnih virov ter tradicionalnih znanj v okolju, na osnovi izvedenih delavnic pa bo pripravljena tudi komunikacijska strategija in Pravilnik o uporabi znaka MAB, ki bo omogočal, da bodo pridelovalci/predelovalci in ponudniki storitev na območju lahko MAB znak uporabili kot svojo prepoznavno prednosti in s tem poudarjali lokalni pomen in kvaliteto. S specifičnimi aktivnostmi na območju BO Kozjansko in Obsotelje želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Največji del operacije predstavlja vzpostavitev izhodišč,  podpornega okolja in komunikacijskih orodij za skupni nastop ponudnikov na trgu (MAB znak) in večjo prepoznavnost pomena Unescove zaščite območja. Izdelan bo izobraževalni film o območju, ki bo gledalcem predstavil pomen varovanja okolja, pomen Unesco zaščite in priložnosti, ki jih prinaša BO za prebivalce in tudi obiskovalce. 

Na področju BO Krasa in porečje Reke bomo organizirali strokovne delavnice in ekskurzije za prebivalce BO, organizirali delavnice in svetovanja za podjetne posameznike z namenom trženja naravne in kulturne dediščine na območju BO ter poskrbeli za promocijo območja tudi širše. Ozaveščanje, komunikacija, promocija ter izmenjava dobrih praks, bodo bistvene aktivnosti tega dela operacije. S specifični aktivnostmi na posameznem BO želimo dosegati cilje varovanja naravne in kulturne dediščine posameznega območja ob istočasnem izboljševanju dohodkovnega položaja lokalnega prebivalstva. Glavni cilji aktivnosti operacije so razvijanje  podjetniških idej in izdelavo poslovnih načrtov z vključitvijo tradicionalnih obrti in rabe naravnih virov ter izobraževanje in ozaveščanje prebivalcev BO glede pomena in načinov upravljanja z BO.

Oglejte si predstavitvene filme o kulinariki BOS na naslednji povezavi:

 

 

Povezava: