Vprašanja in odgovori 2014-2021

Ta stran je namenjena Vašim vprašanjem in odgovorom ter pobudam. V kolikor imate vprašanje ali pobudo, nam jo prosim posredujte na info@razvoj-podezelja.si in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času. Hvala.

Izkazovanje trajnosti je dovolj opisati aktivnost ali je potrebno priložiti dokazila?
Ni potrebno prilagati dokazil, če jih nimate, dovolj je dober opis zagotavljanja trajnosti. Vsekakor pa so dokazila dobrodošla.
Prijavitelj išče v katalogu stroškov sušilnico za seno/ bale. Nikjer je nismo zasledili. Ali se lahko ta strošek umesti pod šifro 14.15 – druga mobilna dvoriščna mehanizacija in pridobi tri ponudbe? Ali ta strošek ni upravičen strošek?
Strošek je upravičen. Pri uveljavnljanju v vlogi je potrebno priložiti tri ponudbe.
Kako se dokazuje finančno sposobnost oziroma kakšna dokazila so potrebna (če so)?
V prijavnem obrazcu (vlogi) je pod prilogo 7 (DIIP in NRP, izkazi finančne sposobnosti partnerjev) potrebno priložiti potrebno bilanco za pravne osebe, potrdilo banke o možnosti financiranja za fizične osebe, občine priložijo DIIP ali NRP. V kolikor ne bo možno pridobiti izjave banke, bomo od fizičnih oseb zahtevali izjavo, da je sposoben finančno izpeljati operacijo. Bolj natančno je to opredeljeno v prilogi 7.
Kriterij ocenjevanja »«prispevek k ciljem SLR«: za 3 točke je potrebno prispevati k štirim ali več ključnim zastavljenim ciljem tematskih področij, ki ga zasleduje javni poziv in vsaj trem kazalnikom iz 9. poglavja SLR: v razpisu pa sta navedena 2 cilja;
V vlogi (točka 1.8) je potrebno obvezno navesti en izbrani cilj, na katerega naslavlja vloga – razpisana sta dva tematska področja oz. več ukrepov na teh dveh področjih. To je osnova za uvrstitev v ocenjevanje in razpored po tematskem področju. Istočasno pa lahko operacija naslavlja tudi druge cilje iz SLR, ki jih je potrebno navesti ob prijavi, teh je pa več kot 4. Več kot ciljev naslavlja operacija bolj je v skladu z SLR, zato je točkovaje tudi tako opredeljeno. Bistvena je dobra obrazložitev prispevka in vpliva operacije na posamezna področja.
Partner je pravna oseba. Priložiti je treba bilance poslovanja preteklega leta. Kaj natančno se bo gledalo? Pravna oseba lahko leto zaključi negativno, ne glede na prilive in izkazano likvidnost poslovanja?
Iz bilance poslovanje pravih oseb se preverja letne prihodke in sposobnost financiranja operacije v predvideni višini. Glede negativnega poslovanja pa mora vlagatelj priložiti Prilogo 1:Izjave glede izpolnjevanja splošnih pogojev uredbe CLLD
Prosila bi za informacijo glede članstva v DRPSN. En izmed članov, vodilni član projektne skupine, bi se rad včlanil v DRPSN. Zanima me ali je to možno, do oddaje prijave, da zagotovimo zadostno število točk (3 točke)? Ali se lahko prijavi kot posameznik
V razpisu je navedeno, da je presečni datum članstva 3.6.2020, tako da pridejo v poštev samo dosedanji člani. Točkovanje za partnerja ali člana je vezano samo na vodilnega oziroma nosilnega partnerja projekta. Ostalim partnerjem ni potrebno zagotavljati tega pogoja.
Operacija se lahko izvede samo na območju naslednjih urbanih naselij: Il.Bi., Podgrad, Knežak, Pivka, Po., Prestranek, Hruševje in Planina. Ali to pomeni, da so lahko upravičenci samo tisti, ki so registrirani na naslovu teh urbanih območji?
Upravičenci do podpore so samostojni podjetniki posamezniki, pravne osebe javnega in zasebnega prava, nevladne organizacije, institucije regionalnega razvoja, ki imajo svoj sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na sledečih območjih: Občina Ilirska Bistrica, občina Postojna in občina Pivka. Aktivnosti operacije pa se morajo izvajati na območju urbanih naselij; Ilirska Bistrica, Podgrad, Knežak, Pivka, Postojna, Prestranek, Hruševje in Planina. Upravičenci so tudi pravne osebe javnega prava ali pravne osebe zasebnega prava v javnem interesu, ki delujejo na omenjenih območjih LAS.
V Pravilniku o postopku izvedbe pozivov pri LAS Med Snežnikom in Nanosom, ki je bil sprejet dne 21. 10. 2019, na strani 8, člen 13. je navedeno, da operacija se lahko izvede samo na urbanih območjih LAS v skladu s Pravilnikom o določitvi urbanih območij M
5. javni poziv je iz sredstev EKSRP, katerega organ upravljanja je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Iz tega razloga je potrebno uporabljati določila iz drugega poglavja Pravilnika o postopku izvedbe pozivov pri LAS Med Snežnikom in Nanosom za sklad EKSRP (stran 2). Določila iz tretjega poglavja (stran 7) niso relevantne za ta poziv. Odgovor je NE.
V primeru, da za našo operacijo ne potrebujemo gradbenega dovoljenja, katere so priloge za izvedbo operacije, če gre za vseeno za poseg v nepremičnino?
Ker ni natančno navedeno za kakšen poseg gre je težko dati konkreten odgovor, vendar če ne potrebujete gradbenega dovoljenja, je potrebno priložiti lokacijsko informacijo, iz katere izhajajo vse potrebne informacije o možnih in dovoljenih posegih na tem območju vključno z potrebnimi soglasji (mnenji). Potrebno je priložiti tudi dokazilo o lastništvu (zemljiško knjižni izpisek), ki opredeljuje nadaljnji postopek (ali je partner lastnik ali najemnik), kar je pojasnjeno v prilogi 4 in 5 razpisne dokumentacije.
Pri prijavnem obrazcu, točka 8. Kontrolni seznam, ste navedli: Predvidena višina prispevka v naravi ne sme presegati skupnih upravičenih izdatkov brez prispevkov v naravi. Prosimo za razlago tega stavka na primeru.
Na spletni strani so med dokumentacijo poziva tudi Navodila za upravičene stroške, kjer je na strani 12 natančno pojasnjen sistem obračuna Prispevka v naravi, v osnovi pa je naslednji: Vrednost operacije – 1200 EUR Višina upravičenih stroškov operacije – 1000 EUR Stopnja javne podpore – 85% (850 evrov) Dopustna višina prispevka v naravi na ravni operacije – 15% (150 evrov). Če to ovrednotimo z maksimalnimi zneski sofinanciranja je izračun naslednji: Višina upravičenih stroškov operacije (skupaj s PVN) – 58.823,00 EUR Stopnja javne podpore – 85% (49.999,55 evrov) Dopustna višina prispevka v naravi na ravni operacije – 15% (8.823,45 evrov)!

Na voljo so naslednji dokumenti: