Kolesarska veriga na podeželju

Nosilec: LAS Gorenjska
Partnerji: LAS Srce Slovenije, LAS Loškega pogorja, LAS Dolenjska in Bela krajina, LAS V objemu sonca, LAS Vipavska dolina, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020,LAS Prlekija, LAS Suhe krajine, LAS Med Snežnikom in Nanosom, LAS Krasa in Brkinov
Občine izvajanja: Postojna
Predvidena vrednost operacije: 139.688,29 EUR €
Znesek sofinanaciranja: 99.997,85 EUR €

Trajanje operacije: 24 mesecev; od 30. 11. 2020 – 30. 11. 2022
• Rok za prvi zahtevek: 30. 11. 2021
• Rok za drugi zahtevek: 30. 11. 2022

Tematska področja

- razvoj osnovnih storitev,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva


Namen operacije:
Namen operacije predstavlja postavitev 3 parkirišč za kolesa na lokacijah: ŠPORTNI PARK POSTOJNA, PODJETNIŠKI INKUBATOR PERSPEKTIVA in STARA VAS ter nakup 9 električnih koles. S operacijo želi Občina Postojna izboljšati pogoje za kolesarje ter promovirati in vzpodbujati razvoj kolesarjenja, kar bo neposredno prispevalo k razvoju trajnostnega in energetsko učinkovitega ter zdravju in okolju prijaznega načina prevoza po mestu. 

Cilj operacije :
- zmanjšanje motoriziranega prometa v mestu,
- zmanjšanje izpustov nevarnih snovi v zrak in zmanjšanje emisij hrupa v mestnem jedru ter posledično izboljšanje kakovosti zraka,
- zmanjšanje prometnih zastojev,
- izboljšanje javnega zdravja in kakovosti bivanja za občane in obiskovalce mesta Postojna.

Predvidene lokacije komunikacijskih postaj za javna kolesa, kjer bo vzpostavljen sistem izposoje tako električnih kot mehanskih javnih koles se nahajajo na območjih mesta Postojna, kjer so stanovanjska naselja, pošta in javne mestne površine,  turistično-informativni center, zdravstvena ustanova in javni železniški in mesti promet. Prav tako se v bližini nahajata industrijska cona in največja turistična znamenitost v Slovenije. Trenutno na predvidenih lokacijah ni urejenih površin za vzpostavitev sistema izposoje javnih koles, ki bi občanom omogočal kolesarjenje po mestu brez nakupa ali uporabe lastnega kolesa. Komunikacijske postaje za kolesa in posledično vzpostavljen sistem izposoje javnih koles so locirane na strateških lokacijah, kjer bo izposoja koles dopolnjevala javni prevoz na tistih razdaljah, ki so prekratke za javni prevoz in čakanje na njega, a hkrati predolge in neatraktivne za hojo. S tem se bo povečala mobilnost občanov in obiskovalcev brez uporabe motoriziranih prevoznih sredstev.

Glavne aktivnosti projekta:
Vodenje in koordinacija
Svetovanje pri postopkih javnega naročila:
Po pridobljenih tržno primerljivih ponudbah se bo izbralo izvajalca (z znanjem in izkušnjami z JN), ki bo izpeljal celoten postopek javnega naročila za dobavo in montažo opreme za vse sodelujoče LAS-e oziroma za vse naročnike po LAS-ih. Občina Postojna bo v sodelovanju z ostalimi (11-imi) sodelujočimi LAS-i s pomočjo izvajalca (z znanjem in izkušnjami z JN) pripravil in objavil skupno Javno naročilo ter vso potrebno dokumentacijo, katere namen je pridobitev kompatibilne opreme z že obstoječo opremo, ter kompatibilno opremo med naročniki v projektu.

Dobava in montaža opreme za izposojo koles: ureditev treh (3) postaj za kolesa in  nabava 9 električnih koles.
Promocija projekta:
Promocijske aktivnosti so zasnovane za vse sodelujoče LAS-e v projektu sodelovanja na način, da se pripravi kvalitetna skupna promocija z dogodkom, ki bo vključevala vse naročnike. Dogodek bo sočasno predstavljal način uporabe sistema, električnega kolesarstva na splošno ter ozaveščal o potrebnosti kvalitetne kolesarske infrastrukture na območjih operacije.
Pripravila se bosta 2 kvalitetna videa z promocijsko vrednostjo za vse udeležence, kot tudi operacije na splošno. Drug video bo na zanimiv način prikazal rabo sistema. Namen je ustvariti vsebino, ki bo privlačna in uporabna po zaključku operacije.
Izpeljan bo prenos dobrih praks na 4 lokacijah: Kranj, Postojna, Murska sobota, Novo mesto. Organiziran bo dogodek z namenom predstavitve sistema izposoje koles. Vsi sodelujoči LAS-i bodo strmeli k cilju, da se vzpostavi možnost enotne registracije (z enakim uporabniškim imenom). Na ta način bo izvedena 1. stopnja integracije na različnih območjih.

Integracija obstoječih kolesarskih vsebin na aplikaciji »mobiln.si« in izdelava spletne strani kot nosilke informacij z obstoječih digitalnih virov:
Gre za deljenje že obstoječih vsebin, ki bodo dosegli multiplikativne učinke ob integraciji v aplikacijo za rezervacijo in sposoja koles. Na ta način se bo povečala tako varnost, privlačnost kolesarjenja znotraj sistema, ko tudi sicer. Imelo bo tudi promocijo vlogo, saj bodo uporabnikom enostavno dostopni vsi materiali, vezani na kolesarstvo in kolesarske poti, ki so bili pripravljeni izven te operacije.

Prenos dobrih praks (z vključenimi ranljivimi skupinami):
Izvedena bo predstavitev sistema izposoje koles: idejna zasnova, izvedba teoretičnega dela programa in izvedba 3 kolesarskih izletov.

Aktivnosti bodo vključevale tudi ranljive skupine: upokojenci, ženske, mladostniki, iskalci prve zaposlitve ali brezposelni mladi. Za njih bo organizirana delavnica na temo varnosti kolesarjenja za mlade in delavnica uporabe aplikacije za starejše.

Pomoč ponudnikom (gostincem) za pridobitev certifikata »kolesarjem prijazni ponudnik«:
Izvajale se bodo aktivnosti za ponudnike (gostince), ki jih bodo spodbudile k pridobitvi certifikata »Kolesarjem prijazni ponudnik«
Izdelava enotne grafične podobe: izdelan bo zemljevid na nivoju vseh sodelujočih LAS-ov in večjezična informativna zloženka ter skupna spletna stran.

Specifične aktivnosti partnerjev LAS med Snežnikom in Nanosom: gradbena dela, ki so povezana z ureditvijo lokacije za postavitev 3 kolesarskih postaj in nadgradnja 2  komunikacijskih postaj z možnostjo polnjenja električnih koles.

 

Aktivnosti projekta so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.