5. javni poziv za sofinanciranje operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner LAS med Snežnikom in Nanosom objavlja

JAVNI POZIV
za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom za programsko obdobje 2014-2020 v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Namen javnega poziva: 

Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in sofinanciranju njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje:

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 504.955,47 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša:
- operacije z dodano vrednostjo kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov,
- operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: 
Javni poziv je objavljen 5.6.2020 na spletni strani www.las-snezniknanos.si
Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva cesta 1, 6250 Ilirska Bistrica.
Rok za oddajo vlog je vključno do petka, 28.8.2020 po pošti ali osebno dostavo na naslovu LAS med Snežnikom in Nanosom, Jurčičeva ulica 1, 6250 Ilirska Bistrica do 28.8.2020 do 14. ure.
Sestavni deli vloge morajo biti speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge mora biti razvidno:  naslov prijavitelja,  datum oddaje vloge, ki ga označi pošta (če se pošilja po pošti) ali tajništvo vodilnega partnerja (če se dostavi osebno),  oznaka, ki se glasi: »Ne odpiraj – vloga na javni poziv LAS za leto 2020 (EKSRP)«. Na ovojnico je potrebno nalepiti opremo kuverte, ki je del razpisne dokumentacije. Vloge oddane po tem datumu ne bodo obravnavane.

Obdobje upravičenosti stroškov:
Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po vložitvi vloge za odobritev operacije na ARSKTRP. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1.1.2014.
Glede na izkušnje pri obravnavi vlog iz predhodnih razpisov priporočamo načrtovanje obdobja izvajanja operacij po 31.12.2020.

Podrobnejše informacije o javnem pozivu dobite v dokumentaciji poziva ali pri svetovalcih društva vsak delovnik med 9. in 14. uro:
LAS med Snežnikom in Nanosom, Aleš Zidar, tel: 031 339 789, 05 907 6771
LAS med Snežnikom in Nanosom, Tamara Urbančič, tel: 05 907 6770, 064 277 620,
LAS med Snežnikom in Nanosom, Andreja Premrl, tel: 064 157 044,
RRA Zeleni kras Pivka, Zdenka Žakelj, tel.: 05 7212240

Po elektronski pošti na naslov: info@las-snezniknanos.si ali info@razvoj-podezelja.si. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni tudi na spletni strani LAS www.las-snezniknanos.si.

Svetovalci so vam na voljo v pisarni LAS na Jurčičevi 1 v Ilirski Bistrici in v pisarni št. 108, v Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, Veliki Otok 44b, 6230 Postojna. Za svetovanje se je potrebno telefonsko dogovoriti.

Vprašanja sprejemamo do 21.08.2020 do 14 ure.

Več info o pozivu je v prilogah, kjer so tudi obvezni obrazci!

Na voljo so naslednji dokumenti: