1. Javni poziv za izbor operacij SLR LAS med Snežnikom in Nanosom iz EKSRP

Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica objavlja:

1.      JAVNI POZIV

za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letu 2017-2018, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Namen javnega poziva: Namen javnega poziva je izbor operacij (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju LAS med Snežnikom in Nanosom v obdobju 2016-2020 in sofinanciranju njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja,  ki ga vodi skupnost in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 553.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša:

-      operacije z dodano vrednostjo kot so skupni interes, skupina upravičencev, dostop javnosti do rezultatov operacije, inovativne značilnosti operacije na lokalni ravni, integrirane operacije - sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov,

-      operacije, ki ne izkazujejo prej naštetih dodanih vrednosti - sofinanciranje 60 % upravičenih stroškov.

Objava in rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje: Javni poziv je objavljen 15.11.2016.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: LAS med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica ali osebno dostaviti na istem naslovu do 31.01.2017.

Obdobje upravičenosti stroškov: Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) odobri izvajanje predlagane operacije. Na podlagi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, so upravičeni tudi splošni stroški, nastali po 1.1.2014.
Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti na naslov: info@las-snezniknanos.si ali lasdrpsn@vep.si.

Po telefonu: 05 7112 335 ali 031 339 789, vsak delovnik med 9. in 15. uro.

Zadnja vprašanja so možna do pet dni pred rokom za oddajo vloge, to je 25.01.2017.

Na voljo so naslednji dokumenti: