Spodbuditev turističnega utripa v regiji

Nosilec: Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom
Partnerji: Občina Ilirska Bistrica, Občina Postojna, Občina Pivka
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 199.542,03 €
Znesek sofinanaciranja: 134.942,73 €

Pri operaciji Spodbuditev turističnega utripa v regiji gre za nadgradnjo doseženih rezultatov dosedanjih operacij Kulturni utrip (1,2,3), ki so jih občine izvajale z namenom izboljšanja pogojev delovanja kulturnih domov v posamezni občini in njihove dodane vrednosti pri njihovem povezovanju.
Ta operacija dodaja kulturnim domovom novo dimenzijo, saj še nadgrajuje njihovo povezovanje v dodatno turistično ponudbo in s tem povezano ureditev prostorov. V občini Postojna pa se načrtuje še ureditev objekta grad Haalsberg, s čimer se ohranja naravno-kulturno dediščino in zgodovinske vrednote naselja Planina in Pivške kotline.
V operaciji bosta v avlah Doma na Vidmu v Il.Bistrici in Krpanovega doma v Pivki urejeni informativni točki za obiskovalce.

Pri ureditvi avle v Domu na Vidmu gre za ureditev vhodne avle, kjer se bo zamenjalo dotrajano stavbno pohištvo, uredilo stene in stropove, posodobilo razsvetljavo prostora in namestilo opremo za sprejem in informiranje obiskovalcev. Opremo bo možno premikati in  s tem prostor prilagajati različnim funkcijam ali namenom -sprejemom, promocijam, predstavitvam in razstavam, ki so pomembne tudi z vidika obogatitve turistične ponudbe za obiskovalce mesta.


V avli Krpanovega doma v Pivki bo v okviru operacije urejena osrednja turistično-informacijska toča za obiskovalce. V objektu potekajo vse največje kulturne prireditve v občini, v njem se nahaja kinodvorana, knjižnica, kegljišče ter številna mlada podjetja, v letu 2021 pa je predvidena še ureditev Interpretacijskega centra za divje zveri. V objektu je nujno potrebno urediti centralno informacijsko točko, kjer bodo obiskovalci pridobili vse potrebne informacije tako glede vsebin v Krpanovem domu, kot tudi ostale informacije o dogodkih v regiji ter turističnih znamenitostih. Poleg informiranja, se bodo obiskovalci na novi info točki tudi družili in v objektu preživeli dalj časa, saj jim bo na voljo kava ter brezalkoholne pijače. Zaradi novo nastalih možnosti bo tako sam objekt, kot tudi prireditve obiskalo več obiskovalcev,  tako gledaliških in kino predstav, kot tudi ostalih institucij v objektu (knjižnica, svetovalne pisarne, kegljišče ipd.).V sklopu projekta bodo izvedene sledeče aktivnosti:

- predelava in ureditev obstoječega prostora recepcije,
- ureditev osrednjega pulta, vključno z vsem potrebnim pohištvom,
- namestitev opreme za hrambo in točenje pijač ter kave,
- dobavo  miz in stolov za obiskovalce,
- nakup 2 LCD predvajalnikov za potrebe promocijskih aktivnosti,
- nakup stroja za čiščenje površin.


Na območju Planine, okolica Grada Haasberg, se bo izvedla investicija v obnovo strehe Grajske štale in rekonstrukcijo zemljanke po vzoru obstoječe. S investicijo se bo omogočilo ohraniti naravno-kulturno dediščino in zgodovinske vrednote naselja Planina in Pivške kotline. Operacija, ki jo bo izvajala Občina Postojna je nadaljevanje uspešno realizirane operacije Revitalizacija grajskega parka Haasberg. Tako bo operacija omogočila nadaljnje ohranjanje dediščine ter prikaz le-te med prebivalci, različnimi generacijami in privabila v regijo obiskovalce vseh generacij in ciljnih skupin. V naslednji fazi bo investicijo podkrepila tudi postavitev stalne etnološke razstave na temo Haasberški obrtniki, ki bo postavljena v notranjosti obnovljene Grajske štale.


Cilji operacije je z izvedbo načrtovanih aktivnosti ohraniti premično in nepremično kulturno dediščino ter naravno dediščino ter v sodelovanju partnerjev ustvariti nov turističen produkt. S tem bodo partnerji dokazali, da je s povezovanjem dejavnosti in prenosom dobrih praks mogoče ustvariti nov turističen produkt, destinacijo regije prikazati še bolj atraktivno in omogočiti prenos dediščine na naslednje rodove. Operacija bo zagotovo imela multiplikativni učinek tudi na drugih ravneh, kot npr. osvajanje pomembnosti obrti v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, zanimanje za prenočitve, gostinske ponudnike, lokalne izdelke – bodisi prehranske ali rokodelske. S tem bo operacija prispevala tudi k ohranjanju in oživljanju podeželja in mesta ter spodbujala h kreiranju lastnih zgodb in produktov, ki bodo nedvoumno rezultirali v obliki dodatnih zaposlitev. Navedeno bo dvignilo kakovost življenja v regiji tako prebivalcev kot obiskovalcev. Za izvedbo operacije so si partnerji glede na obseg in kompleksnost aktivnosti zadali dobro leto.

Rezultati operacije:

1. Ureditev vhodnega atrija Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici.
2. Nabava opreme vhodnega atrija Doma na Vidmu v Ilirski Bistrici.
3. Predelava in ureditev obstoječega prostora recepcije Krpanovega doma v Pivki.
4. Ureditev in namestitev osrednjega pulta, pohištva in gostinske opreme v recepciji Krpanovega doma v Pivki.
5. Oprema recepcije Krpanovega doma v Pivki z pohištvom za obiskovalce, LCD predvajalniki za promocijske aktivnosti.
6. Nakup stroja za čiščenje površin Krpanovega doma v Pivki.
7. Obnova strehe Grajske štale.
8. Rekonstrukcija zemljanke.