Eko krožna degustacijska pot treh občin

Nosilec: RRA ZELENI KRAS, d.o.o.
Partnerji: GREGA ČESNIK, TADEJ SMRDEL, DENIS ISKRA, BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO POSTOJNA
Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 65.748,74 €
Znesek sofinanaciranja: 46.701,88 €

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev

Operacija Eko krožna degustacijska pot treh občin omogoča povezovanje posameznih ekoloških kmetovalcev in kmetij iz občin Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica z namenom spodbujanje kmetovalcev k povezovanju in oblikovanju mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti z namenom doseganja sinergij med različnimi deležniki preko skupnega trženja ter razvoja novih programov. Operacija bo omogočila nadaljnji razvoj kmetij in tržne priložnosti, s katerimi bodo kmetijska gospodarstva izboljšala svoj ekonomski položaj.
Posledično bo operacija omogočila pilotno vzpostavitev novega prodajno/turističnega produkta – eko krožne degustacijske poti Postojna/Pivka/Ilirska Bistrica z ogledom na terenu; predstavitvene in degustacijske delavnice, namenjene organiziranim skupinam kolesarjev, starejših, šolarjev, skratka vsem, ki jih zanima ekološko, sonaravno kmetovanje. Poleg tega bo omogočena kratka dobavna veriga za oskrbo javnega zavoda – Porodnišnica Postojna z lokalno hrano za zagotavljanje ekološkega zajtrka porodnicam in ženskam.
Operacija Eko krožna degustacijska pot treh občin bo prispevala predvsem k razvoju skupnih povezovalnih storitev in razvoj novih prodajnih poti v smeri ponudbe lokalnih proizvodov pri lokalnih ponudnikih, saj bo poleg povezovanja lokalnih ponudnikov, skupnega trženja ekoloških izdelkov in storitev ponujala tudi inovativen produkt – eko krožno degustacijsko pot treh občin (mlečni izdelki iz kozjega mleka – siri, jogurti; ekološki med in izdelki iz brinja – brinjevo olje, brinjevec). V sklopu sodelovanja bodo organizirane razne poučne delavnice oz. obiski ponudnikov na terenu in sicer za šolske skupine, starejše/upokojence in organizirane skupine kolesarjev in drugih obiskovalcev. Udeleženci si bodo lahko ogledali način življenja čebel pri odprtem učnem panju in posledično pridobivanja medu; molžo in način predelave mlečnih izdelkov ter način pridobivanja brinjevega olja in brinjevca. V ta namen bo organizirana pilotna izvedba eko krožne degustacijske poti, na kateri bodo prikazane vse tri dejavnosti.
Na dolgi rok bo operacija prispevala k izboljšanju pogojev za zagotavljanje visoke kakovosti življenja na območju treh občin in sicer Pivka, Postojna in Ilirska Bistrica. Kratkoročno bo operacija zasledovala cilje, kot so oblikovanje in vzpostavitev nove eko krožne degustacijske poti in predstavitvenih aktivnosti posameznih partnerjev skupaj z degustacijo, izdelavo promocijskih letakov vseh partnerjev, nakup opreme za zagotavljanje konkurenčnosti in boljše kakovosti končnih izdelkov ter pilotno izvedba eko krožne degustacijske poti. Poleg tega se bo ustvaril še dodaten nov produkt – 2x letno – eko lokalni zajtrk z izdelki ekoloških kmetij partnerjev v Bolnišnici za ženske bolezni in porodništvo.
Za dosego zastavljenih ciljev bodo partnerji pripravili predstavitvene programe, ki se bodo odvijali v sklopu operacije. Investirali bodo v nakup opreme za zagotavljanje konkurenčnosti končnih izdelkov in sicer: stroj za obdelavo tal s pregrajenim sejalnikom, traktorski sprednji nakladalnik, paletne vilice, zajemalka za sipki material, homogenizator medu, sušilec cvetnega prahu, podrahljač, izdelava spletne strani, parnokonvekcijski avtomat ter pripravo in izdelavo promocijskih letakov.
V sklopu operacije se bo izvedla pilotna eko krožna degustacijska pot s predstavitvenimi delavnicami posameznih partnerjev. Partnerji bodo oblikovali tudi promocijske letake, ki bodo na voljo na različnih lokacijah – na kmetijah partnerjev, na sedežih Kmetijskih svetovalnih služb, na za-to namenjenih prostorih v Bolnici za ženske bolezni in porodništvo Postojna, zadružnih trgovinah,… Poleg tega bodo prispevali svoje izdelke za namene eko zajtrka v javnem zavodu.
Operacija in njene aktivnosti bodo spodbujale k razvoju novih programov in storitev na področju razvoja turizma in povezovanja med ponudniki storitev in izdelkov vseh treh občin. Partnerji, kot nosilci ekoloških certifikatov in veliki ljubitelji narave, stremijo k ohranjanju narave in varstvu okolja in podnebnih spremembah. Poslužujejo se ekološkega kmetovanja in tudi same predstavitvene aktivnosti se bodo odvijale na terenu v naravi. Operacija bo spodbujala vključevanje vseh ranljivih skupin – tako mladih - šolske otroke vseh starosti, starejše – upokojence, ženske, invalide in ne bo razlikovala med moškimi in ženskami, saj so ciljne skupine oboji.
Operacija in pilotna izvedba eko krožne degustacijske poti treh občin bo podlaga za zagotavljanje visoke kakovosti življenja - razvoj skupnih povezovalnih storitev in razvoj novih prodajnih poti v smeri ponudbe lokalnih proizvodov pri lokalnih ponudnikih. Omogočeno bo tesnejše sodelovanje in nova partnerstva tudi širše. Glede na obmejno območje je možno sodelovanje tudi izven meja Slovenije in s tem razvoj novih lokalnih trgov, kratkih dobavnih verig ter tržno organiziranje in povezovanje v kmetijstvu. Partnerji stremijo k ohranjanju lastnih, obstoječih zaposlitev, saj jim zaposlitev na kmetijah pomeni edino možnost preživetja, zato so skupne aktivnosti preko skupnega trženja še toliko večjega pomena.

Cilji operacije so:
- Spodbuditi povezovanje med razvojnimi partnerji – operacija stremi k oblikovanju mreže lokalnih akterjev za skupne aktivnosti – to bomo dosegli preko skupnega trženja, usposabljanja, oblikovanja novih produktov in storitev. Na ta način se bodo dosegle nove sinergije, združila različna znanja in izkušnje, izboljšal dostop do različnih socialnih mrež, odpiranje novih razvojnih možnosti in posledično nastajala nova in se ohranjala obstoječa delovna mesta.
- Spodbuditi razvojno (inovativno) naravnanost akterjev.
- Spodbuditi podjetniške aktivnosti na podeželju.
- Izboljšati pogoje za zagotavljanje visoke kakovosti življenja – operacija spodbuja nove produkte in storitve ter posledično nova (zelena) delovna mesta.

Rezultati operacije so:
• Izdelava promocijskih letakov – predstavitev vseh treh ekoloških kmetij in njihovih izdelkov.
• Izdelava nove spletne strani partnerja Denis Iskra.
• Nakup opreme posameznih partnerjev in predaja opreme v uporabo.
• Pilotno izvedena eko krožna degustacijska pot in predstavitvene ter degustacijske delavnice v vseh treh občinah, na terenu – kmetijah partnerjev.
• Eko lokalni zajtrk v javnem zavodu – Bolnici za ženske bolezni in porodništvo.