Kulinarična doživetja med Snežnikom in Nanosom.

Nosilec: JUDTZ Pivka
Partnerji: Občina Pivka, Zavod Znanje Postojna, TIC Ilirska Bistrica
Predvidena vrednost operacije: 63.280,19 €
Znesek sofinanaciranja: 45.590,33 €

Tematska področja

- ustvarjanje novih delovnih mest,
- varstvo okolja in ohranjanje narave,
- družbena povezanost in socialna vključenost vseh skupin prebivalstva

Operacija zagotavlja oživljanje, ohranjanje, popularizacijo in dostopnost domačih znanj in tradicije – pridelavo in pripravo tradicionalne podeželske hrane. Okušanje lokalne hrane in pijače je potrebno nadgraditi, ji dodati dodano vrednost. Cilj je spodbuditi podjetništvo in inovativnost med posamezniki, ki bodo ob podpori turističnega sektorja razvili nove produkte - spominke, ki se bodo prodajali na trgu (na info točkah) in obenem uspešno predstavljali podobo območja (kot lokalno promocijsko darilo). V sklopu aktivnosti bo vzpostavljena tudi pripravljalnica hrane za podporo pri razvoju novih storitev (degustacij lokalnih živil za skupine). Prav tako je cilj zagotoviti ugodnejše pogoje za konkurenčnost na trgu, razvoj dopolnilnih dejavnosti in večje prihodke za vse deležnike ter na ta način zagotoviti trajnost nove, celovitejše kulturno-turistične ponudbe. 

Operacija se bo izvajala v eni fazi. Aktivnosti so naslednje: 1. Vodenje in koordinacija operacije (delovni sestanki, izvajanje javnih naročil, priprava poročil, vsebinska priprava operacije, itd.); 2. Promocija (promocija operacije na spletnih straneh in socialnih omrežjih partnerjev, priprava ter pošiljanje vabil itd.); 3. Vzpostavitev pripravljalnice hrane v največji in najbolj obiskani turistični točki v občini Pivka, v Parku vojaške zgodovine (gradbena in inštalacijska dela ter izdelava in montaža pripadajoče opreme); 4. Nabava degustacijske opreme (vse za pripravo in serviranje jedi, hladilnika in stojnici za promocijo produktov na terenu); 5. Izvedba delavnic na temo kulinaričnega turizma (razvoj, priprava in predstavitev novih lokalnih izdelkov – souvenirjev; priprava jedi, cateringa; poslovni model za zainteresirane deležnike; promocija in prodaja izdelkov/jedi; fotografiranje hrane); 6. Fotografiranje novih produktov in 3 kulinarično obarvanih dogodkov (v vsaki občini enega); 7. Izdelava turističnega zemljevida - promocijske trganke s poudarkom na tradicionalni prehrani na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna; 8. Organizacija in izvedba kulinarično obarvanih dogodkov na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna.

Aktivnosti operacije naslavljajo turistične ponudnike, dnevne obiskovalce območja LAS (posamezniki, družine z otroki, organizirane skupine), lokalne pridelovalce in predelovalce hrane, kmetovalce, gostinske delavce ter vse ostale zainteresirane deležnike. Operacija spodbuja tudi vključitev ranljivih skupin (ženske, mladi, upokojenci, brezposelni), saj operacija z inovativnim pristopom odpira nove poslovne priložnosti.

 

Kettejevi štruklji