Vprašanja in odgovori

Ta stran je namenjena Vašim vprašanjem in odgovorom ter pobudam. V kolikor imate vprašanje ali pobudo, nam jo prosim posredujte na info@razvoj-podezelja.si in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času. Hvala.

Izkazovanje trajnosti je dovolj opisati aktivnost ali je potrebno priložiti dokazila?
Ni potrebno prilagati dokazil, če jih nimate, dovolj je dober opis zagotavljanja trajnosti. Vsekakor pa so dokazila dobrodošla.
Kako se dokazuje finančno sposobnost oziroma kakšna dokazila so potrebna (če so)?
V prijavnem obrazcu (vlogi) je pod prilogo 7 (DIIP in NRP, izkazi finančne sposobnosti partnerjev) potrebno priložiti potrebno bilanco za pravne osebe, potrdilo banke o možnosti financiranja za fizične osebe, občine priložijo DIIP ali NRP. Bolj natančno je to opredeljeno v prilogi 7.
Kriterij ocenjevanja »«prispevek k ciljem SLR«: za 3 točke je potrebno prispevati k štirim ali več ključnim zastavljenim ciljem tematskih področij, ki ga zasleduje javni poziv in vsaj trem kazalnikom iz 9. poglavja SLR: v razpisu pa sta navedena 2 cilja;
V vlogi (točka 1.8) je potrebno obvezno navesti en izbrani cilj, na katerega naslavlja vloga – razpisana sta dva tematska področja oz. več ukrepov na teh dveh področjih. To je osnova za uvrstitev v ocenjevanje in razpored po tematskem področju. Istočasno pa lahko operacija naslavlja tudi druge cilje iz SLR, ki jih je potrebno navesti ob prijavi, teh je pa več kot 4. Več kot ciljev naslavlja operacija bolj je v skladu z SLR, zato je točkovaje tudi tako opredeljeno. Bistvena je dobra obrazložitev prispevka in vpliva operacije na posamezna področja.

Na voljo so naslednji dokumenti: