Park igre za vse generacije – »Na Sovič pejmo se igrat!«

Nosilec: Občina Postojna
Partnerji: OŠ Miroslava Vilharja Postojna, Vrtec Postojna, OŠ Antona Globočnika Postojna
Občine izvajanja: PO
Predvidena vrednost operacije: 78.348,23 €
Znesek sofinanaciranja: 50.000,00 €

Občina Postojna bo v okviru prijavljene operacije na hribu Sovič nad mestom Postojna uredila Park igre. Gre za prvo fazo ureditve znotraj projekta Prostorska in programska revitalizacija Soviča, za katerega je Občina Postojna pripravila idejni projekt (IDZ Sovič, januar 2017). Z njim namerava Občina  prostorsko in programsko postopoma sanirati in oživiti Sovič, po tem, ko ga je v letu 2014 hudo prizadel žled. Operacija pomeni inovativni pristop k reševanju problema, ki ga je gozdu na Soviču in širše povzročila naravna nesreča žledolom. Je hkrati sodoben odgovor na izrazito povečano občutljivost družbe (domačinov) na stanje naravnega okolja in izkazano skrb domačinov za ohranitev gozda, ki obdaja mesto.

Sovič ponuja bližino neokrnjene narave (gozd- pljuča mesta), je zato idealna lokacija za kakovostno preživljanja prostega časa in razvoj sonaravnega turizma ter je obenem točka za ozaveščanje o pomembnosti varovanja okolja in prilagajanje podnebnim spremembam.
Umeščanje nove vsebine (park igre) na Sovič ne bo imelo negativnih vplivov na naravno okolje temveč obratno. Operacija upošteva več principov trajnostnega razvoja, in sicer uporabo naravnih materialov  za opremo (zemlja, les, kamen, kovina, jeklo), inovativne didaktične pristope pri uporabi igral, spodbuja odgovoren odnos do narave (predvsem gozda) in omogoča okoljsko vzgojo z medpredmetnim povezovanjem učnih vsebin. Obenem bo park zasnovan tako, da bo omogočal  medgeneracijsko druženje in razvijanje socialnih veščin. 
Glavni rezultat projekta – Park igre za vse generacije- bo javno dostopen vsem zainteresiranim občanom in obiskovalcem. Igrišče oziroma park bodo uporabljali tako individualni uporabniki (otroci, mladi, družine, starejši posamezniki) kot institucije, ki združujejo te ciljne skupine (vrtec, osnovne šole, srednje šole, športna društva, taborniki, skavti, upokojenska društva, društva, ki povezujejo pripadnike drugih ranljivih skupin).
Park igre je zasnovan za vse generacije, ki si želijo odmika od vsakdanjika in aktivnosti ali sprostitve v naravi. Igrišče je zasnovano z izbranimi in najzanimivejšimi gibalnimi atrakcijami: plezanje, vesenje, zibanje na gugalnicah vseh velikosti, vrtenje, skakanje, skrivanje, lovljenje ravnotežja. Predvidena je tudi cona počitka, ki omogoča tudi druge priljubljene dejavnosti: branje, sanjarjenje (viseče mreže).V bližini bo tudi fitnes poligon za odrasle in nogometno igrišče, ki ju bo občina urejala v okviru drugih projektov. V okviru te operacije bo nameščenih 15 kosov oziroma kompletov igral od skupaj v idejnem projektu predvidenih 26 igral.
V operaciji sodelujejo trije partnerji, ki predstavljajo najbolj pogoste uporabnike igrišča, to so dve osnovni šoli in vrtec. Njihova vloga v operaciji bo dvojna; pomoč pedagogov in vzgojiteljev pri strokovni pripravi ter umeščanju igralne opreme v park ter pilotno izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov s skupinami otrok v parku. Praktične ugotovitve testiranja igrišča s strani različnih starostnih skupin otrok bodo investitorju v pomoč pri nadaljnjem opremljanju igrišča.
Operacija bo prispevala k cilju ohraniti naravno okolje v dobrem stanju na tematskem področju Varstvo okolja in ohranjanje narave.